Termes i condicions

CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

L'ús del portal suposa la plena acceptació de tots els termes i condicions que aquí el regulen. Per això, vostè, l'Usuari, manifesta que els accepta en la seva totalitat.

L'accés i l'ús de certs continguts i serveis poden trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons el cas, substituiran, completaran i/o modificaran les condicions d'ús del portal. L'accés i ús d'aquests continguts i serveis implicaran igualment l'acceptació i submissió a aquestes.

Si l'usuari decideix rebutjar les condicions d'ús del portal, les condicions particulars dels serveis, no podrà accedir ni usar els serveis i continguts del portal.

Illes Balears es reserva la facultat de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del portal, inclosos els continguts i/o serveis que l'integren.

ÚS DEL PORTAL

L'usuari està obligat a utilitzar els continguts i/o serveis de manera diligent, correcta i lícita. L'usuari es compromet a no utilitzar el portal per realitzar activitats contràries a les lleis, a la moral, als bons costums acceptats o a l'ordre públic. Tanmateix, es compromet a no utilitzar el portal amb fins il·lícits, prohibits o lesius drets i interessos de tercers; Illes Balears no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar d'aquest fet.

L'usuari es compromet a no danyar o inutilitzar els equips o sistemes informàtics de la Xarxa de Biblioteques de Illes Balears o de tercers usuaris. Igualment, es compromet a no impedir l'accés i l'ús norma dels continguts incorporats al portal.

Si per accedir als continguts o eines que ofereix Illes Balears l'usuari ha de descarregar als seus equips informàtics programes d'ordinador o altres elements lògics o software, la instal·lació correrà pel seu compte, eximint el portal de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest fet.

La Xarxa de Biblioteques de Illes Balears podrà bloquejar l'accés als continguts o la prestació dels serveis a aquells usuaris que incompleixin qualsevol dels termes establerts en aquesta estipulació.

RESPONSABILITAT

Illes Balears no controla ni garanteix que l'ús del portal per part dels usuaris es realitzi de conformitat amb el disposat a aquestes condicions generals. Illes Balears no serà responsables dels danys i perjudicis que es derivin d'un ús incorrecte del portal per part dels usuaris. Aquests accepten i reconeixen que qualsevol risc que es derivi d'un ús del portal contrari al disposat en aquestes condicions generals, serà exclusivament responsabilitat seva. Igualment, l'usuari accepta i reconeix que Illes Balears no serà responsable dels danys i perjudicis que pugui patir el seu sistema informàtic o de les pèrdues derivades de la descàrrega o ús de qualsevol dels elements del seu portal web.

L'usuari accepta que Illes Balears no serà responsable de cap dany o perjudici que es derivi de la interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al portal.

Illes Balears rebutja expressament qualsevol responsabilitat en relació amb la introducció als equips o sistemes de l'usuari de programes d'ordinador o materials aliens que puguin malmetre el sistema informàtic de l'usuari, com poden ser "virus informàtics".

El present portal inclou informacions i opinions facilitades per diverses fonts i pels seus propis usuaris, Illes Balears no s'identifica ni es responsabilitza de les decisions que s'hagin pogut prendre en funció d'aquestes. Illes Balears no garanteix, ni assumeix cap responsabilitat sobre la certesa, integritat, exactitud i actualització d'aquestes informacions, inclosos aquells supòsits en els quals existeixin continguts difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit. Igualment, Illes Balears no controla ni pot garantir la veracitat, vigència o autenticitat de les dades que altres usuaris proporcionin sobre ells mateixos o facin accessibles a altres usuaris. Illes Balears declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar se de la identitat incorrecta dels usuaris.

Aquest portal pot incloure enllaços a portals o pàgines web operades per terceres parts, i que es faciliten com un servei addicional als usuaris. En aquests casos, els Uusuaris seran els únics responsables de l'ús d'aquests enllaços. Illes Balears no assumeix cap responsabilitat pels resultats que es poden obtenir a través d'ells, ni garanteix la informació o el contingut al qual s'accedeix a través seu.

RÈGIM DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Illes Balears és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements que integren el portal, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els applets de Java o JavaScript, controladors, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del portal o disposa de la corresponent autorització per l'ús d'aquests elements.

Illes Balears no cedeix ni transfereix a l'usuari cap dret sobre cap element de la seva propietat. Illes Balears només autoritza a l'usuari l'ús de la propietat imprescindible per l'ús del portal de conformitat amb els termes indicats en aquest document. Els usuaris NO ESTARAN AUTORITZATS a reproduir, emmagatzemar, distribuir, comunicar, modificar o cedir la propietat o a desplegar activitats que comportin l'ús comercial d'aquest portal, les seves pàgines, continguts o elements que l'integren, totalment o parcialment, sense que consti el consentiment per escrit atorgat pel titular. L'usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot intentar obtenir qualsevol dels elements que conformin la propietat emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició o s'hagin indicat a tal efecte a les pàgines web on s'incorpori la propietat.

La informació o continguts que enviïn els usuaris a Illes Balears a través de les seccions estipulades per a aquest efecte al portal, o a través del correu electrònic o per qualsevol mitjà, com preguntes, suggeriments, textos de qualsevol tipus, dibuixos, implicaran l'atorgament a favor de Illes Balears d'una llicència gratuïta i sense límit de temps per reproduir, emmagatzemar, editar aquestes informacions o continguts titulars de l'usuari.

L'usuari es fa responsable que les informacions i continguts remesos no infringeixin drets de tercers ni vulnerin la legislació aplicable. Illes Balears es reserva el dret d'editar, rebutjar o eliminar les informacions i continguts citats anteriorment.

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el portal hauran de complir les següents condicions: (a) l'enllaç únicament permetrà l'accés al portal, però no podrà reproduir ni totalment ni parcialment el contingut; (b) no s'establiran enllaços amb pàgines web del portal que no sigui la pàgina d'inici del mateix; (c) no es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines web del portal ; (d) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigrants sobre el portal, Illes Balears o qualsevol de les seves propietats i, en particular , no es declararà ni donarà a entendre que Illes Balears ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web amb la qual s'estableix l'enllaç; (e) a excepció d'aquells signes que formin part del mateix enllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi no tindrà cap marca, nom comercial, rètol de l'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes que pertanyen al Illes Balears; (f) la pàgina web a la qual s'estableixi l'enllaç no podrà desar informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc tindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Illes Balears i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableix, ni l'acceptació i aprobació per part de Illes Balears dels seus continguts i serveis.

Qualsevol altra pretensió de l'enllaç diferent a la descrita en el paràgraf primer de la present estipulació requerirà l'acceptació per escrit de Illes Balears.

DADES PERSONALS

Per utilitzar o accedir a algun dels serveis o continguts que s'incorporen al portal, eFilm Online SL podrà exigir als usuaris dades de caràcter personal. eFilm Online SL tractarà aquestes dades en conformitat amb les estipulacions de la seva política de privacitat.

Amb la finalitat d'adaptar i modificar el portal, així com de desenvolupar i oferir nous continguts o serveis que s'ajustin millor a les seves preferències, eFilm Online SL utilitzarà instruments o mecanismes tecnològics que permetin l'obtenció de dades estadístiques dels usuaris. La informació obtinguda a través d'aquests mecanismes no s'associarà a cap usuari determinat.

Les dades recollides a través dels formularis incorporats al portal de eFilm Online SL, són objecte de tractament automatitzat, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i s'incorporaran a un fitxer del qual és titular, així com responsable del mateix, eFilm Online SL amb domicili a Grupo Aiega Nº4 Trasera , 48530 Ortuella - Vizcaya.

Aquest document és d'aplicació únicament pel que fa a la informació recollida en aquest portal. No és aplicable a cap dels enllaços que es poden trobar al portal. La finalitat de la recollida de dades és l'execució, manteniment i gestió de qualsevol relació contractual que pugui mantenir eFilm Online SL amb els usuaris del seu portal i l'adequació dels serveis atorgats a les preferències i gustos dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb els mateixos i l'enviament d'actualitzacions, l'enviament de publicitat relativa a proveïdors que es presenten a través del portal, l'enviament de formularis d'enquestes, que l'usuari no està obligat a contestar.

eFilm Online SL} garanteix en tot moment l'adopció de les mesures necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal recollides a través del portal. Totes aquelles persones que hagin cedit les seves dades de caràcter personal a eFilm Online SL tenen el dret d'accés, rectificació i cancel-lació d'acord amb la legislació vigent.

Els drets de rectificació i cancel·lació podran ser exercits quan qualsevol persona consideri que les dades de caràcter personal recollides als nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. Per exercir qualsevol dels drets l'afectat haurà de sol·licitar-ho a eFilm Online SL a la direcció l'adreça indicada acreditant la seva identitat mitjançant la fotocòpia del DNI o amb qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

eFilm Online SL es reserva el dret a modificar aquesta política amb l'objectiu d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.